Laatste nieuws

Collecte Eben- Haëzerkerk Apeldoorn

Op 26 april 2020 is er een extra collecte gehouden in verband met de uitbraak van corona in Oekraïne.
De opbrengst hiervan was € 503,59. Dit bedrag is door de ONO en de stichting MOL verhoogd tot een totaalbedrag van €1510,-

Kerstpakketten actie 2019

In overleg met de familie Tysyachuk te Oekraïne hebben zij kerstpakketten rondgebracht bij verschillende hele arme gezinnen in hun dorp en omgeving. Met de maatschappelijk werkster die ons bij ons verblijf daar ook begeleid, hebben zij 40 gezinnen bezocht en daar kerstpakketten en mandarijnen gebracht. Een fijn gebaar en hartverwarmend om te zien. Bijgaand plaatsen wij een aantal foto’s die zij ons toegestuurd hebben. Fijn dat de mensen die het beter hebben in Oekraïne ook aan hun medemensen denken en ons hiervoor toestemming en geld gevraagd hebben.

Groet namens de ONO, Jaap Blankespoor

Project zonnepanelen

Een update over het project met de zonnepanelen voor Plyskiv en de inzet van jullie en de steun van de Alliander Foundation. We zaten nog met het probleem van energieopslag in accu’s.
Kort na het overleg bij Jaap thuis kregen wij bericht dat onze contactpersoon bij het weeshuis te Plyskiv, na 12 jaar met zijn gezin definitief is verhuisd naar Apeldoorn. Hij heeft zijn eerdere werk als leraar weer opgepakt en heeft werk gevonden als leraar op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap.

Voor de ONO is dit een nieuwe uitdaging hoe houden wij contact met Plyskiv en hoe gaat dit nu verder? Uit contact blijkt dat de directeur van het kindertehuis ook is vertrokken. Na overleg met Gert hebben wij nu besloten om het project met de zonnepanelen niet verder uit te werken maar te stoppen. Er zijn teveel onzekere factoren om door te gaan met het project.Verslag vergadering ONO en Mol d.d. 23-4-2019 bij Wim Groothedde

Aanwezig: Wim Groothedde, Jaap Blankespoor, Jan en Annemarie Buitenhuis, Jantine Tysyachuk, Hans Oosterkamp.

1. De voorzitter Groothedde opende de vergadering en heette iedereen welkom.Verder stond hij stil bij het overlijden van Herman de Jong, Han Nap, Wouter Dooyeweert en nu afgelopen jaar Sjaak de Jong.

2. Terugblik reis 2018. Jan en Annemarie gaven een verslag van de indrukken die ze opgedaan hadden. Besloten is dat we in het vervolg altijd onderweg overnachten.

3. Gaarkeuken. De algehele indruk is dat de gaarkeuken naar wens draait. Uitbreiding van het aantal maaltijden is met de huidige bezetting niet mogelijk.

4. Plyskiv zonnepanelen. Wim Groothedde, Wim Looyen en Jaap Blankespoor zijn samen naar Arnhem geweest en hebben daar een gesprek gehad met mevrouw Marjolein van Leeuwen, manager van de Alliander Foundation . We hebben daar gesproken over de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen voor eventueel te plaatsen zonnepanelen.

Gert heeft ons gegevens toegestuurd voor wat betreft vermogen en kosten.

Arie de Blois zou ons technisch nog wel kunnen adviseren. Lammert Smit had op zijn werk gebruikte zonnepanelen, maar die moesten ongeveer € 10.000,00 kosten, dus voor ons te duur.

Op dit moment is het niet duidelijk of we er wel voor in aanmerking komen. Er wordt o.a. verlangd dat er ook personeelsleden van Alliander/Liander of Nuon een bijdrage leveren door bijv. te helpen monteren.

Verder kwam de vraag naar voren of het voordeel van zonnepanelen nu wel ten goede kwam aan de kinderen of dat het ten gunste kwam van de exploitatie van huisvestingskosten.

Wij zullen als Gert Mulder in Nederland is daar verder met hem over praten.

5. Auto van Gert. We lazen dat de auto van Gert dermate slecht was dat daar een andere voor moest komen. Jaap heeft contact gehad met Klaas Klomp van het TFC in Staphorst en die wist er ook niet direct een oplossing voor. In ieder geval wilde hij nu niets doen er zou er later in het jaar weer op terugkomen.

Zij merkten als thuisfront dat de betrokkenheid in Staphorst ook minder werd en dat het financieel steeds moeilijker werd.

Hij ging huisvesting regelen voor Gert die op 11 juni met zijn gezin naar Nederland komt.

In de periode dat Gert hier is willen ze ook duidelijkheid krijgen of Gert in Oekraïne blijft of dat hij misschien weer een plek in Nederland zoekt.

6-7. Afscheid Hans Oosterkamp. Hans wilde zijn functie als penningmeester liever niet meer uitvoeren. Wel wilde hij als gewoon lid betrokken blijven bij de activiteiten van de stichting. Gelukkig bood hij aan dat als we van zijn hulp of kennis gebruik wilden maken wij hem altijd mochten benaderen.

Voor zijn inzet en betrokkenheid gedurende de vele jaren willen we hem als ONO bestuur hartelijk danken.

Als opvolger tot penningmeester is benoemd Arjan de Jong, zijn broer Henri is benoemd als secretaris van de Mol. Hiermee zijn beide stichtingen weer compleet met drie bestuursleden.

Deze gegevens zijn inmiddels gewijzigd bij de Kamer van Koophandel.

8. Er is besloten dat we dit jaar niet naar Oekraïne gaan, de bijdrage voor Plyskiv geven we mee aan Gert en die voor de gaarkeuken aan Jantine.

9. Stand van zaken van de MOL. We blijven helaas maar met een klein koppeltje, vrijwilligers zijn bijna niet te krijgen. Dit houdt in dat Jan, Wim en Jaap bijna altijd aanwezig zijn op dinsdag.

Helaas is de papierprijs nog steeds 3 cent en we hopen dat dit gauw verbeterd.

10. Rondvraag:

De dokterspost wordt wel weer in gebruik genomen als er een nieuwe hulp is.

Vorig jaar werd gezegd dat er veel gewone medicijnen zoals paracetamol daar bijna niet te krijgen zijn. Om dat we nu niet met de bus gaan kan er daar geen actie voor ondernomen worden.

Wel heeft Jaap al meerdere dozen met hulpmiddelen zoals infuusslangen en naalden, speciaal verband enz.

Dank vanuit Vinnitsa na de herbouw van de kerk

    

 

Beekbergen, februari 2018

Bij het opstellen van de jaarrekening over het voorgaande jaar wil ik nog even een toelichting geven. Dit jaar is er brand in de kerk in Vinnitsa geweest. We hebben daar eerder foto’s van op de site gezet en hebben nu weer enkele foto’s geplaatst waarop te zien is hoe prachtig het kerkgebouw weer is opgeknapt. Dankzij het artikel dat we in de Waarheidsvriend hebben geplaatst is er een netto bedrag aan speciale giften binnen gekomen van bijna € 2400,00. We hebben onze bijdrage hier mee verhoogd en hebben hen tijdens ons verblijf daar in de afgelopen zomer € 7400,00 overhandigd als extra bijdrage voor het herstel van de kerk.

Allen die daar aan bijgedragen hebben namens Ds. Pavl hartelijk dank voor gift.

“Wat een wonder dat de Heere zelfs in het verre Nederland harten opent en ons zo ondersteunt”

J.W. Blankespoor

Namens ONO Apeldoorn

Reisverslag van stichting ONO naar de Oekraïne.

Maandagochtend 24 juli begon onze reis naar Oekraïne. Wim Groothedde, Hans Oosterkamp, Jaap Blankespoor, Evert Bluemink en ik (Erwin Bluemink verslaglegging ) begonnen aan een reis van 2000 kilometer. We hebben in Polen net voor de grens met Oekraïne overnacht. De volgende ochtend hervatten wij onze reis weer en dinsdagavond kwamen wij aan bij ons gastgezin. Wij mochten de week doorbrengen bij Sergé en Ira Tysyachuk.

Woensdagochtend gingen wij samen met Gert Mulder naar het weeshuis in Plyskiv waar 100 kinderen met een beperking wonen. Het complex bestaat uit 4 gebouwen waarvan er één afdeling extra zorg krijgt doordat er extra medewerkers zijn aangenomen welke door Gert worden aangestuurd. De ONO betaalt deze medewerkers, mede hierdoor hebben deze bewoners een menswaardiger bestaan. Nadat we een warm onthaal kregen van de bewoners, kregen we een rondleiding door het hele complex. Wij merkten op dat het in de andere gebouwen een stuk minder aangenaam was dan in de afdeling welke door de ONO ondersteund wordt. Er waren meer onaangename geuren( dus stank urine enz.) en je zag veel gaten in de muren of de vloeren. Nadat wij een goed gesprek hadden gevoerd met de directeur van het complex waaruit bleek dat hij welwillend is maar erg gebonden wordt door het zeer krappe budget wat vanuit de overheid toegekend wordt, hebben we o.a. winterkleding afgegeven en een heleboel spreien voor op de bedden. Deze zijn hoofdzakelijk gebreid of gehaakt door vrouwen van personeelsleden van Alliander.

Dit zijn beddespreien die gemaakt zijn door Alliander (voorheen Nuon)

Het personeel van Alliander heeft trouwens al vaker hand en spandiensten verricht voor het tehuis.

Donderdag hebben wij op de markt in Vinnytsja ingrediënten gekocht voor de voedselpakketten die wij vervolgens gemaakt hebben. Normaal gesproken maakten we altijd 60 pakketten van 25 kg maar het blijkt echter dat er meer behoefte is aan medicijnen en dergelijke. Wij hebben nu 20 pakketten gemaakt en we hebben een middel gevonden om te voorzien in de behoefte van medicijnen en dergelijke voor het komende jaar. We zullen dit bij het volgend bezoek evalueren. Zo zie je dat de behoeftes door de jaren heen enigszins verschuiven en het is goed om telkens opnieuw te bezien wat er nodig is.

De voedselpakketen worden klaargemaakt

 

Vrijdagochtend hebben wij de kerk bezocht waar in april jl. brand geweest is, alleen de muren zijn toen blijven staan.

De gaarkeuken die onder het kerkgebouw is gevestigd, heeft gelukkig weinig schade opgelopen en is maar een paar dagen dicht geweest na de brand.

In deze keuken, die door de ONO is opgezet en nog steeds door hen gefinancierd wordt, worden vier keer per week zo’n 25 warme maaltijden klaargemaakt die met een auto naar zeer arme en hulpbehoevende mensen worden gebracht. Voor het komend jaar hebben we weer voldoende geld achtergelaten om de maaltijden te kunnen bereiden en bezorgen.

We hebben wel verteld dat de gemeente vanaf volgend jaar ook zelf hierin gedeeltelijk moet gaan bijdragen omdat de steun van de ONO hiervoor in de komende jaren minder gaat worden.

Met ds. Pauwel hebben we de stand van zaken doorgenomen en we konden tevens een gift overhandigen voor de wederopbouw van de kerk. Dit was mede mogelijk door de giften die de ONO hiervoor heeft ontvangen via een advertentie om hulp in de Waarheidsvriend.

Tot onze verrassing is er hard gewerkt en was de ruwbouw al weer klaar, de afwerking was in volle gang en men verwacht in oktober weer in het kerkgebouw diensten te kunnen houden.

Ds. Pauwel was erg dankbaar en blij met deze gift uit Nederland die het mede mogelijk maakt de kerk af te bouwen. Echter de gemeente is wel op zoek naar wat of de Heere met deze bezoeking wil zeggen.

Vrijdagmiddag zijn we geroepen bij een gezin met problemen omdat de man van het gezin niet meer kon werken omdat hij 3 maal per week een nierdialyse moet ondergaan. De situatie is dan voor zo’n gezin in één keer schrijnend omdat de inkomstenbron weg valt en er aan de andere kant extra kosten gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld 3 x per week met openbaar vervoer wat geld kost en de middelen zoals naalden voor de dialyse moeten zelf worden bekostigd. De dialyse op zichzelf wordt wel door de overheid vergoed.

Hierdoor kan bijvoorbeeld de oudste dochter van 17 niet haar school afmaken.

Ook op vrijdagmiddag hebben we de dokterspost in het dorp bezocht en middelen gebracht waar men hier heel blij mee is. Maar ook hier blijkt hoe arm dit land is omdat er gewoon geen geld is voor het aanleggen van een goed kraanwatersysteem. Er was wel een fonteintje met een waterreservoir om de handen te wassen, maar geen stromend water of een afvoerleiding. Met steun van de ONO kan nu worden geregeld dat het aangelegd gaat worden.

We hebben daarna een begin gemaakt met het uitdelen van de voedselpakketten samen met de maatschappelijk werkster. Zij zorgt zoals altijd dat de rest van de voedselpakketten weer de juiste bestemming krijgt.

Vrijdagavond pakten wij onze spullen in en vertrokken weer naar Nederland waar we op zaterdagavond laat, gezond en wel zijn aangekomen.

 

Deze mevrouw kreeg een voedselpakket

 

 

Actie Waarheidsvriend dd juni 2017

In de Waarheidsvriend van 1 juni 2017 hebben we bijgevoegde pagina laten plaatsen in verband met de brand in de kerk te Vinnitsa.

In het sousterrein en de aanbouw van deze kerk is de door ons gesponsorde gaarkeuken gevestigd die per week 100 maaltijden verzorgt voor hulpbehoevende bewoners in de plaats Vinnitsa.

Deze actie heeft na aftrek van de nota van de Waarheidsvriend € 2383,33 opgebracht.

Bijgaand een foto waarop een van de jongeren uit onze gemeente op 28 juli tijdens ons bezoek in Oekraïne het bedrag van € 2400,00 uittelt aan de dominee aldaar.

Met verwondering en hartelijk dank namens de gemeente aldaar werd dat door hem in ontvangst genomen.

In de bijlage Waarheidsvriend juni 2017 is de Waarheidsvriend  van juni 2017 te vinden.

Brandmelding kerk Vinitsa

 

Beste lezer van de ONO website,

 

In de nacht van 11 op 12 april 2017 is de kerk in Vinnitsa met de kerkgebouwen door brand verwoest.

Gelukkig heeft God voor deze gemeente gezorgd zodat er niemand gewond is geraakt of is omgekomen door de brand. De brand werd opgemerkt door jongens die overnachten in de bovenverdieping. Zij hebben de brandweer gebeld en diverse mensen van de kerk.

De mensen van de kerk hebben alleen de nieuwe kerkbanken, die wij vorig jaar gegeven hebben op tijd uit de kerk kunnen halen, de banken die op het balkon stonden hebben ze niet kunnen redden. Verder zijn de stoelen uit het koorgedeelte ook op tijd weggehaald. De kerk en ook de bovenste zalenverdieping is verder volledig uitgebrand. Er is  sprake van grote materiële schade,  die voorzichtig wordt geschat op meer dan 100.000 euro.

De oorzaak van de brand is niet bekend, maar wellicht was er kortsluiting in de muziekkamer waar de brand ontstaan is. De bedoeling was om de kerk net voor Pasen helemaal schoon en stofvrij te maken, maar nu moet er puin geruimd worden.

Graag jullie gebed voor deze gemeente, in deze moeilijke tijd en wijsheid voor de wederopbouw van de kerk.

De stichting ONO heeft in de kerk het gaarkeukenproject waar elke week voor 100 zeer arme gezinnen een warme maaltijd wordt gemaakt.

Zover wij dit nu kunnen overzien heeft de gaarkeuken niet veel schade opgelopen omdat de keuken in het onderste gedeelte van de kerk stond. Alleen het gaarkeuken project ligt nu (tijdelijk) stil.

U begrijpt de mensen daar kunnen het niet alleen oplossen en daarom is er ook financiële steun nodig vanuit de ONO. Wij doen een beroep op iedereen die een steentje wil bijdragen voor de opbouw maar ook voor het gaarkeuken project.

Zoals u weet de giften zijn fiscaal aftrekbaar door de Anbi erkenning, RSIN nummer 819304591. Bankgegevens NL 47 RABO 0143708880  t.n.v. Stichting Omzien Naar Oekraïne

O.v.v. Brand Kerk Vinnitsa

Dank namens het bestuur van de ONO

Wim Groothedde , Hans Oosterkamp en Jaap Blankespoor

 

Reisverslag 2016

Het is alweer even geleden dat er een bezoek is gebracht vanuit de stichting ONO aan de Oekraïne.
Het was een kort bezoek vanaf 26-7 t/m 1-8-2016 samen met Jan Haasjes, Sjaak de Jong en Wim Groothedde.
Na een voorspoedige reis met een overnachting in Polen kwamen wij op woensdagavond aan.
Donderdagmorgen hebben we een bezoek gebracht aan de gaarkeuken.
De kookplaat in de gaarkeuken werkte niet goed meer daarom hadden wij een nieuwe professionele kookplaat meegenomen.
Ds. Pauwel is verantwoordelijk voor de gaarkeuken en hij doet dit met de nodige vrijwilligers uit de kerk.
Wekelijks worden er 100 warme maaltijden rondgedeeld – het tafel en dekje idee – aan zeer arme mensen.
In de kerk zagen wij voor het eerst de nieuwe kerkbanken die betaald zijn door de MOL en de ONO.
Onze oud-voorzitter Herman de Jong was daar zeer nauw bij betrokken, wij waren allemaal onder de indruk toen wij de kerkbanken zagen.

Op de vrijdag hebben we het weeshuis in Plyskiv bezocht, de leefomstandigheden zijn de laatste jaren door steun van de ONO en ook diverse anderen goed vooruit gegaan.
Maar er blijft altijd werk en steun nodig. De overheid doet heel weinig voor kansarme kinderen die ver weggestopt zijn van de buitenwereld.
Elk jaar verzorgd de ONO 60 voedselpakketten van 25 kilo met macaroni – rijst – suiker – grutten – bloem en olie voor arme mensen uit het dorp.
Het kopen en inpakken was al gedaan door Henk, Jeannette en Jordi Pieterse die al in de Oekraïne waren.
Wij hoefden de pakketten alleen maar rond te brengen, wat we samen hebben gedaan met een maatschappelijk werkster uit het dorp die de juiste adressen heeft.

Wij mogen weer terugzien op een nuttige reis ook al was deze maar kort. Het is zeker nodig om elk jaar de projecten te zien en te controleren.
Dit mooie ONO project kost veel geld en als stichting willen wij dit nog graag blijven doen.
Maar het is o.a. afhankelijk van de financiële middelen of we dit kunnen volhouden. Zie voor meer informatie www ono-apd.org
Naast financiële steun is er ook wijsheid en gebed nodig.

Namens ons allen een hartelijke groet,
Wim Groothedde

In memoriam

Herman de Jong - CloseupOp 5 februari 2016 is overleden Herman de Jong op 77 jarige leeftijd.
Herman was de voorzitter van stichting Omzien Naar Oekraïne (ONO)
Vanaf het begin was hij betrokken bij het werk in de Oekraïne en ook bij de oprichting van de stichting ONO. Hij heeft veel betekend voor ons maar zeker ook voor de medemens in Oekraïne, waarmee hij zich zeer verbonden voelde.

Wij zullen Herman missen als een gedreven voorzitter. Wij willen de familie, kinderen en kleinkinderen bemoedigen met het gezang wat in de rouwdienst werd gezongen.

Op donderdag 11 februari was de rouwdienst en aansluitend de begrafenis. De rouwdienst werd besloten met het zingen van gezang 293:

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen ;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
Met een rustig kalmen moed!

Collecte voor stichting Omzien Naar Oekraïne (ONO)

De ONO is een ANBI stichting die al sinds 2003 werkzaam is in Oekraïne. De werkzaamheden die onze stichting doet worden hoofdzakelijk gedaan door en met mensen vanuit onze Eben-Haëzerkerk.

Elk jaar gaan wij als stichting naar Vinnitsa om te helpen en om ook de vinger aan de pols te houden bij de voortgang van diverse projecten. Het werk wat wij doen is allemaal pro deo. Om voor de toekomst alle projecten te blijven uitvoeren is uw financiële steun en gebed hard nodig. Ook al worden wij momenteel gesteund door diverse gemeenteleden, waarvoor onze dank, kunnen wij zonder nieuwe inkomsten in de toekomst niet verder. De financiële steun die de ONO in het verleden heeft ontvangen van de MOL is voorbij, wij zijn nu afhankelijk van andere giften en gaven. Bent u benieuwd wat wij in de Oekraïne doen zie dan de website www.ono-apd.org

Of neem contact op met:

J.W. Blankespoor sr. (secretaris)

Stichting Omzien Naar Oekraïne
Engelanderholt 10
7361 CZ  Beekbergen

Telefoon 06-1268 5180 of Email: jwblankespoor@ono-apd.nl

Oekraïne, ook achter de frontlinie zijn slachtoffers.

De oorlogshandelingen in de Oekraïne hebben grote gevolgen, niet alleen in de regio die grenst aan Rusland. Overal in het land heerst spanning en armoede. Iedereen is slachtoffer van dit zinloze geweld.

De stichting Omzien Naar Oekraïne (O.N.O.) gaat te midden van alle ellende door met christelijke hulpverlening.

Als stichting waren wij dit jaar nauw betrokken bij de gevolgen van de oorlog in Oost Oekraïne.

Mensen zijn op de vlucht en worden verspreid over het gehele land.

Ook in Vinnitsa waar wij als stichting werkzaam zijn was dit merkbaar.

Er werd concreet gezocht naar onderdak voor de vele gezinnen die op de vlucht waren voor het oorlogsgeweld.

Als stichting O.N.O. hebben wij geholpen en bijgedragen voor onderdak, het beschikbaar stellen van voedselpakketten enz. De Russische winter staat voor de deur, wij laten deze mensen toch niet in de kou staan??

1

 

2

3

 

 

Hieronder een bedankje dat wij afgelopen zomer kregen omdat wij enkele voedselpakketten hadden gegeven voor de mensen in Mariopol Oost Oekraine.

I am sending you the pictures of the families I gave the food parcels to. Six first families are from Vinnitsa. The rest are from Mariupol that I visited on Tuesday, August,18th. If you want me to send you the short stories of the families, let me know.

Blessings,

Alina.

 

Привет, Янтина ,

Подтверди, пожалуйста, получила ли ты это сообщение. У меня есть фотографии людей с продовольственными наборами. Хочу отправить. Проверка связи!

Жду ответа,

Алина.